LUDZKIE CIAŁO

Ludzkie ciało zawiera od dwóch do pięciu milionów gruczołów potowych, znacznie więcej niż ciało przedstawiciela jakiegokol­wiek innego gatunku naczelnych. Fizjologia rozrodu i związane z nią zachowanie się także uległy niezwykłej ewolucji. Zmienił się zwłaszcza dwojako ...

Read more

PROBLEM Z DZIEDZINY ETYKI

Postawiłem problem z dziedziny etyki, aby scharak­teryzować istotę socjobiologii. Socjobiologia jest okre­ślana jako nauka zajmująca się systematycznym bada­niem biologicznych podstaw wszelkiego zachowania się społecznego. Obecnie koncentruje się na społeczeń­stwach zwierząt, strukturze ich populacji, kastach ...

Read more

ZBIOROWE MECHANIZMY

Odzwierciedlają one zbiorowe mechanizmy regulacji społecznej i behawio­ralnej, które pozostają w ścisłej zależności od osobis­tych potrzeb i mechanizmów obronnych jednostek. Jeśli etologia społeczna ma obejmować swoim za­kresem człowieka, niezbędne jest zbadanie zarówno implikacji niepowtarzalności człowieka, ...

Read more